Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Hvožďany

Metodik prevence

Preventivní program

Promítá se do následujících oblastí:

 • Organizace školy
 • Vzdělávání žáků a volnočasových aktivit
 • Vzdělávání učitelů
 • Spolupráce s rodiči
 • Spolupráce s OÚ
 • Spolupráce s PPP, Střediskem výchovné péče, Úřadem práce, právníkem
 • Spolupráce s externími organizacemi (Magdaléna...)

Program prevence každoročně vyhodnocujeme, je součástí Plánu školy.

Činnosti:

 • žáci mají možnost využívat určené prostory ve škole ráno a během polední pauzy, dozor je zajištěn. Mají možnost připravit se na vyučování, hrát společenské hry, využívat počítače, internet, sportovní činnosti
 • soustavně sledujeme potřeby žáků, včas odhadujeme poruchy chování, specifické poruchy učení, rodinné problémy nebo vztahové problémy ve škole, hledáme účinnou pomoc
 • hledáme optimální vztahy mezi učiteli a žáky - důvěru, pochopení, využíváme třídnických hodin k navázání užšího kontaktu mezi žáky a učiteli
 • smysluplné využití volného času - zájmové kroužky, KMD Příbram, exkurze, výlety
 • funguje Školní parlament jako forma žákovské samosprávy

Zaměření:

 • drogové závislosti, alkoholismus, kouření
 • kriminalita, delikvence
 • virtuální drogy - počítače, televize, video, mobily
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus

Cíle:

 • rozvíjet a uplatňovat v praxi zásady komunikace
 • získat důvěru dítěte, naslouchat mu
 • otevřeně mluvit o nebezpečí alkoholu, kouření, drogách (včetně virtuálních), šikaně, vandalismu
 • posílení vazeb dítěte na individuální zájmy a rodinu - předcházet nudě
 • posilovat sebevědomí dítěte - osobnostní sociální výchova
 • úzká spolupráce se všemi výchovnými činiteli

Mohlo by Vás zajímat